Συμμετοχή στην ομάδα μελέτης για την προμήθεια των μονάδων που παρουσιάζονται στο video.