Μελέτη

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελέτης για την μετάβαση της εγκατάστασή σας στην νέα εποχή. 

Η διαδικασία διαστασιολόγησης της λύσης είναι σχετικά τυποποιημένη αλλά πρέπει να λάβει υπ' όψιν τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και του κάθε σημείου. Η αξιοπιστία και η χρησιμότητα της λύσης εξαρτάται απολύτως από αυτό το στάδιο, του σωστού σχεδιασμού. Με το σωστό σχεδιασμό θα επιτευχθεί και η σωστή αναλογία κόστους-οφέλους από την εφαρμογή του συστήματος. 
Σε γενικές γραμμές: 
1. Καταγράφονται τα σημεία σαν θέσεις (GPS ή γεωπληροφοριακό λογισμικό) και σαν απαιτήσεις (απαιτούμενες μετρήσεις-εντολές-σενάριο λειτουργίας) και πιθανόν φωτογραφίζονται σαν θέσεις ενδιαφέροντος. 
2. Γίνονται εικονικά σενάρια με μαθηματικά μοντέλα για το σχεδιασμό ενός δικτύου, κατά κύριο λόγο WiFi, ενσύρματο (οπτική ίνα ή χαλκός) και VPN πάνω από σταθερή ή κινητή τηλεφωνία. 
3. Εκτελούνται δοκιμές και μετρήσεις αν απαιτείται (σε τιμή κόστους: μετακίνηση-διαμονή).
4. Προμετράται και κοστολογείται επακριβώς ο εξοπλισμός δικτύωσης ανά σημείο με τα παρελκόμενα στήριξης και προστασίας από καιρικές συνθήκες.
5. Προμετράται και κοστολογείται επακριβώς το είδος και ο αριθμός των αισθητήρων ανά σημείο.
6. Προμετράται και κοστολογείται επακριβώς ο εξοπλισμός τηλεμετρίας-τηλεελέγχου ανά σημείο και το υπολογιστικό σύστημα που απαιτείται. 
7. Αν απαιτείται από τον πελάτη συντάσσεται προμελέτη (κυρίως για Δήμους-ΔΕΥΑ) και οριστική μελέτη για την τεχνική υπηρεσία του φορέα με πολύ μικρό κόστος μια και υπάρχει σχετική τυποποίηση.

Κατασκευή

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή της προτεινόμενης λύσης που προκύπτει από τη μελέτη.

Μετά την εκπόνηση της μελέτης η εφαρμογή της είναι σχετικά εύκολη αφού είτε για δημόσιους είτε για ιδιώτες φορείς υπάρχουν διαδικασίες προμήθειας του εξοπλισμού και υπηρεσίες εγκατάστασής του, κατά τον τρόπο που εξυπηρετεί κάθε φορέα. Οι κατασκευές μας είναι πάντα αρκετά προστατευμένες από εξωγενείς απειλές (καιρικές συνθήκες, ασταθής τροφοδοσία κλπ) και σπάνια απαιτούν παρέμβαση. Ωστόσο όλη η φιλοσοφία της τηλεμετρίας μιας εγκατάστασης περνάει και στο επίπεδο της υποστήριξης με αυξημένες δυνατότητες τηλε-διάγνωσης βλαβών και τηλε-ρυθμισης ανταλλακτικών συσκευών. Οι κατασκευές μας καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή για τις συσκευές και δεκαπέντε μήνες υποστήριξη για όλη τη λύση. Η εγγύηση των συσκευών εκ του κατασκευαστή είναι πάντα δεδομένη μια και στην περίπτωσή μας τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ορθής εγκατάστασης και επαυξημένα επίπεδα προστασίας. Προφανώς μετά το πέρας των δεκαπέντε μηνών μπορεί να υπάρξει χαμηλού κόστους συμβόλαιο συντήρησης ή κατά περίπτωση παρέμβαση με προσυμφωνημένο κόστος.

Επίβλεψη

Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη της κατασκευής εφόσον εκτελείται από τρίτους. Μιλάμε την ίδια γλώσσα με τον επιχειρηματία, το δημόσιο φορέα, τον μελετητή και τον κατασκευαστή του συστήματος. Διασφαλίζουμε την τήρηση των προδιαγραφών. Προτείνουμε διορθωτικές ενέργειες για να αποφευχθούν πιθανές αστοχίες κατά την κατασκευή.

Υποστήριξη

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη του συστήματος επι τόπου ή εξ' αποστάσεως. Στα συστήματά μας υποστηρίζουμε όλη την εγκατάσταση με τηλεμετρική διάγνωση βλάβης, τηλεπρογραμματισμό ή απομακρυσμένη ρύθμιση συσκευών και σαφή βήματα αποκατάστασης ακόμα και από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Αντίστοιχα σε περίπτωση αδυναμίας εξ' αποστάσεως αποκατάστασης, συνήθως υπάρχει πλήρης τηλεδιάγνωση και στοχευμένη παρέμβαση επι τόπου εκ μέρους μας.

Ανάπτυξη

Αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων βάσει συγκεκριμένου προβλήματος. Κατά τη λογική της μελέτης ζητείται περιγραφή του προβλήματος από το φορέα και γίνεται μια αρχική εκτίμηση κόστους ως τάξης μεγέθους. Με τη σύμφωνη γνώμη προσδιορίζεται επακριβώς η λύση με σχετική μελέτη. Βάσε της μελέτης πραγματοποιείται η προμήθεια του εξοπλισμού. Ακολουθεί η συναρμολόγηση και η δοκιμαστική λειτουργία στο χώρο μας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα τη λύσης που αναπτύσσεται. Μετά το πέρας των δοκιμών ο εξοπλισμός προρυθμισμένος μεταφέρεται και εγκαθίσταται στο χώρο του πελάτη. Εκεί ελέγχεται για πιθανές αστοχίες της τελικής εφαρμογής, διορθώνεται και παραδίδεται σε πλήρη λειτουργία.

Συμβουλευτική

Αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική που απαιτείται για τη διαμόρφωση άποψης και τη δρομολόγηση ενεργειών σχετικά με το αντικείμενο. Μιλάμε την ίδια γλώσσα με τον επιχειρηματία, το δημόσιο φορέα, τον μελετητή και τον κατασκευαστή του συστήματος. Αυτο μας επιτρέπει να περιγράφουμε το ίδιο πράγμα με τρόπο που να γίνεται κατανοητό από τον καθένα, στο επίπεδο που απαιτείται.