Ευελιξία, Επεκτασιμότητα, Αξιοπιστία

Προσθήκη - Ανακατασκευή - Εκ βάθρων αντικατάσταση

Οι λύσεις SCADA δεν είναι προνόμιο των νέων κατασκευών, που μπορεί να περιλαμβάνουν εγγενώς τέτοια συστήματα. Φυσικά απευθυνόμαστε και σε αυτούς που επιθυμούν μια πλήρη λύση ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης με σύστημα SCADA, όμως μπορεί να μελετηθεί και να κατασκευαστεί σύστημα, με προσθήκες σε υπάρχον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ή με μερική αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε ζωντανή τη δυνατότητα επέκτασης της εκάστοτε λύσης στο ανώτερο επίπεδο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις καλούμαστε να δώσουμε δυνατότητες τηλεμετρίας και επιπλέον αυτοματισμού σε προϋπάρχουσες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Η προσέγγισή που ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση είναι ο σεβασμός στην υπάρχουσα υποδομή και η παράλληλη λειτουργία των συστημάτων χωρίς να διαταράσσεται η μέχρι τότε επιθυμητή λειτουργικότητα.Έτσι οι παλιότεροι χρήστες της εγκατάστασης δεν σοκάρονται από ριζικές αλλαγές, ο αρχικός κατασκευαστής των υπαρχόντων συστημάτων δεν βρίσκεται προ εκπλήξεων κατά την ενδεχόμενη συντήρηση, ενώ η εγκατάσταση περνά σε μια νέα εποχή, που η εξέλιξη σταδιακά γίνεται ενδιαφέρουσα, χρήσιμη και κατόπιν αναγκαία.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ζητείται η νέα κατασκευή ή ριζική αντικατάσταση πλήρους αυτοματοποιημένου ηλεκτρομηχανολογικού συστήματος με δυνατότητες τηλεμετρίας. Εκεί που δεν υπάρχει περιορισμός οι δυνατότητες είναι άπειρες. Ωστόσο από τη σκοπιά του πελάτη η ανάγκη είναι συγκεκριμένη και όχι πάντα σαφής και από τη δική μας σκοπιά (κατασκευαστές αλλά και χρήστες πολλές φορές των συστημάτων μας) υπάρχει η ρεαλιστικότητα του κόστους - οφέλους. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν προτάσεις και για το παρόν και το μέλλον της τρέχουσας εγκατάστασης και τις ενδεχόμενες αναβαθμίσεις άλλων συναφών εγκαταστάσεων. 

Κατά την μελέτη και εγκατάσταση των συστημάτων μας λαμβάνουμε μια πλήρη εικόνα για το πώς τα συστήματά μας θα ενταχθούν στο σύνολο της διαδικασίας. Οι προτάσεις μας πολλές φορές βλέπουν κάποια βήματα μακρύτερα, αφήνοντας πάντα ανοιχτές επιλογές για το μέλλον. Γνωρίζουμε ότι το αποτέλεσμα της δουλειάς μας κρίνεται στη χρήση, που είναι σταδιακά ενδιαφέρουσα, χρήσιμη και κατόπιν αναγκαία. Συνεπώς το σημερινό ενδιαφέρον μετατρέπεται σε μελλοντική ανάγκη, που πρέπει να ικανοποιηθεί εύκολα και προσιτά βάσει της αρχικής επένδυσης.